تقویم آموزشی

تقویم آموزشی پاییز 1401 آکادمی باتیس

دوره های آموزشی آنلاین  در حال ثبت نام

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت دوره آنلاین

زمان برگزاری

تاریخ شروع

شهریه (ریال)

1

تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

مبتنی بر ISO 27001:2013 و ISO 27002:2022

21 ساعت

(7 جلسه)

روزهای شنبه و دوشنبه

ساعت 17:00 الی 20:00

21 آبان

18.500.000

2

ممیزی داخلی و سرممیزی

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

مبتنی بر ISO 27001:2022 و ISO 27002:2022

12 ساعت

(4 جلسه)

روزهای شنبه و دوشنبه

ساعت 17:00 الی 20:00

14 آذر

14.000.000

3

پکیج جامع ISMS

(تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد+ ممیزی داخلی و سرممیزی)

شامل دوره های ردیف 1 و 2

33 ساعت

(11 جلسه)

روزهای شنبه و دوشنبه

ساعت 17:00 الی 20:00

21 آبان

25.000.000

4

ITIL 4 Foundation

21 ساعت

(7 جلسه)

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت 17:00 الی 20:00

20 آذر

17.500.000

5

پکیج جامع طراحی مرکز داده

(TIA 942 + BICSI 002 + CDCP)

21 ساعت

(7 جلسه)

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت 17:00 الی 20:00

20 آذر

25.000.000

6

طراحی مرکز عملیات امنیت (SOC)

21 ساعت

(7 جلسه)

روزهای شنبه و دوشنبه

ساعت  17:00الی 20:00

12 آذر

25.000.000

7

Certified Information Systems Auditor (CISA)

24 ساعت

(8 جلسه)

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت  17:00الی 20:00

27 آذر

30.000.000

20