فرم درخواست مدرک

شرایط درخواست مدرک:

  • حضور در 75 درصد زمان دوره آموزشی
  • کسب نمره قبولی در آزمون پایان دوره (در صورت برگزاری آزمون) و یا تأییدیه استاد دوره
  • تسویه حساب کامل شهریه دوره
  • در صورت دارا بودن شرایط مذکور، مدرک شما حداکثر تا 72 ساعت به صورت الکترونیکی و یک هفته به صورت فیزیکی حاضر خواهد شد.