دوره آموزشی ITIL 4 Foundation

3,400,000 تومان
0فروش
3,400,000 تومان

دوره آموزشی ITIL4 Foundation

پس از ارائه ویرایش های مختلف از چارچوب سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به جهت بهبود وهمسان سازی این چارچوب با نیازمندی ها، متناسب با پیشرفت و تاثیرگذاری فناوری اطلاعات در خلق ارزش و مزیت برای کسب و کارها، در نهایت در 18 فوریه سال 2019 ویرایش جدید این مدل به نام 4 ITIL با تمرکز بر “سیستم خلق ارزش خدمات SVS” مورد ارائه قرار گرفت. 4 ITIL راهنمایی های قابل درک مبتنی بر راهکار “خدمات اقتصادی مدرن” برای مدیران فناوری اطلاعات فراهم می آورد. چارچوب 4 ITIL با بسط بر موضوعات جدیدی همچون Customer Experience Value Streams و Digital Transformation بر پایه ویرایش 3 بهروش مدیریت خدمات فناوری اطلاعات “ITIL V3” مورد بنا قرار گرفته و می توان گفت کلیه مستندات و ارجاعات دانشی ویرایش سوم ITIL همچنان با ارزش و قابل کاربرد بوده و بروز ویرایش جدید نشانه ای از انقضا ویرایش قبل نمی باشد. این دوره آموزشی به عنوان مقدمه ای بر مفهوم 4 ITIL مورد تعریف و طراحی قرار گرفته که با حضور در آن درک جدیدی از سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITSM مبتنی بر رویکرد سیستماتیک خلق ارزش در خدمات “SVS” برای فراگیران حاصل خواهد شد.

پیشنیاز خاصی برای این دوره تعریف نشده است.

 • مدیران فناوری اطلاعات و یا صاحبان فرآیندهای مرتبط در سازمانها
 • مدیران کسب و کارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات
 • مدیران فناوری اطلاعات مشغول در حوزه های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • کارشناسان فناوری اطلاعات مشغول در حوزه های مرتبط
 • کلیه علاقه مندان به آشنایی با مفاهیم ITIL و ITSM

صدور گواهینامه آموزشی از آکادمی باتیس تحت اعتبار مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات

امکان صدور گواهینامه بین المللی با پرداخت هزینه جداگانه نیز فراهم می باشد.​

 • مدرس دوره: آقای دکتر کامران فرهادی
 • مرجع دوره: موسسه Axelos انگلستان
 • گواهینامه آموزشی: دارد

1- IT Service Management definitions & Key Concepts

  •  Service
  •  Utility
  •  Warranty
  •  Customer
  •  User
  •  Service management
  •  Sponsor

2- How ITIL Guiding principles can help organization to adopt and adapt service management

3- Key concepts of value creation

  •  Cost
  •  Value
  •  Organization
  •  Outcome
  •  Output
  •  Risk
  •  Utility and Warranty

4- Value creation, outcomes, costs and risks

5- Key concepts of service relationships

  •  Service offering
  •  Service relationship management
  •  Service provision
  •  Service consumption

6- The nature, use and interaction of 7 ITIL guiding principles

  •  Focus on Value
  •  Start Where You Are
  •  Progress Iteratively with Feedback
  •  Collaborate and Promote
  •  Visibility
  •  Think and Work Holistically
  •  Keep it Simple and Practical
  •  Optimize and Automate

7- The 4 dimensions of service management

  •  Organizations and People
  •  Information and Technology
  •  Partners and Suppliers
  •  Value Streams and Processes

8- The ITIL service value system

9- The service value chain, its inputs and outputs, and its role in supporting value Streams

10- Service value chain elements:

  •  Plan
  •  Improve
  •  Engage
  •  Design & Transition
  •  Obtain/Build
  •  Deliver and Support

11- The Activities of Service Value Chain

12- Selected ITIL Practice and Key terms

  •  Service Management Practice
  •  General Practice
  •  Technical Practice
  •  Theme Quality + Quality review Technique
  •  Exercise Quality Management Approach

13- Detail of how the following ITIL practices support the service value chain:
  •  Continual Improvement (including continual improvement model)
  •  Change control
  • Incident management
  • Problem Management
  • Service request management
  • Service desk
  • Service level management

14- The purpose of the following ITIL practices

 •  Information security management
 •  Relationship management
 •  Supplier management
 •  Availability management 
 •  Capacity and performance management
 •  Service configuration management
 •  IT asset management
 •  Business analysis
 •  Service continuity management
 •  Deployment management
 •  Monitoring and event management
 •  Release management