دوره آموزشی ممیز سیستم های اطلاعاتی (CISA)

5,500,000 تومان
3فروش
5,500,000 تومان

دوره آموزشی ممیز سیستم های اطلاعاتی (CISA)

Certified Information Systems Auditor Training Course

با گسترش تقاضا برای دارا بودن تخصص های سرممیزی استاندارد کنترل و تخصص های امنیتی، CISA به عنوان یک مدرک مرجع توسط اشخاص و سازمان ها شناخته شده است. دوره CISA بر روی مهارت های بازرسی،کنترل و امنیت سیستم های اطلاعاتی تاکید د ارد و به عنوان استانداردی برای افرادی است که فناوری اطلاعات وسیستم های کسب و کار سازمان ها را بازرسی،کنترل، مانیتور و ارزیابی می کنند.

  • کسب دانش حرفه‌ای و مهارت‌های فنی برای کنترل و ممیزی فناوری اطلاعات به صورت تخصصی
  • مدیریت چرخۀ سیستم‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
  • توانایی پشتیبانی و انتقال سرویس‌های فناوری اطلاعات

پیشنیاز خاصی برای این دوره تعریف نشده است. آشنایی با مفاهیم امنیت شبکه و اطلاعات به درک بهتر دوره کمک می کند.

  • مدیران، کارشناسان و مشاورين حوزه فناوری و امنیت اطلاعات
  • مديران حراست سازمان ها
  • سرممیزان و ممیزان داخلی و خارجی انواع سیستم های مدیریتی
  • کلیه افراد علاقه مند به مقوله امنیت

صدور گواهینامه آموزشی از آکادمی باتیس تحت اعتبار مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات

امکان صدور گواهینامه بین المللی با پرداخت هزینه جداگانه نیز فراهم می باشد.​

  • مدرس دوره: آقای دکتر کامرن فرهادی
  • مرجع دوره: موسسه ISACA امریکا
  • گواهینامه آموزشی: دارد

Domain 1—Information Systems Auditing Process

A. Planning
1. IS Audit Standards, Guidelines, and Codes of Ethics
2. Business Processes
3. Types of Controls
4. Risk-Based Audit Planning
5. Types of Audits and Assessments
B. Execution
1. Audit Project Management
2. Sampling Methodology
3. Audit Evidence Collection Techniques
4. Data Analytics
5. Reporting and Communication Techniques

Domain 2— Governance and Management of IT

A. IT Governance
1. IT Governance and IT Strategy
2. IT-Related Frameworks
3. IT Standards, Policies, and Procedures
4. Organizational Structure
5. Enterprise Architecture
6. Enterprise Risk Management
7. Maturity Models
8. Laws, Regulations, and Industry Standards affecting the Organization
B. IT Management
1. IT Resource Management
2. IT Service Provider Acquisition and Management
3. IT Performance Monitoring and Reporting
4. Quality Assurance and Quality Management of IT

Domain 3—Information Systems Acquisition, Development, and Implementation

A. Information Systems Acquisition and Development
1. Project Governance and Management
2. Business Case and Feasibility Analysis
3. System Development Methodologies
4. Control Identification and Design
B. Information Systems Implementation
1. Testing Methodologies
2. Configuration and Release Management
3. System Migration, Infrastructure Deployment, and Data Conversion
4. Post-implementation Review

Domain 4—Information Systems Operations and Business Resilience

A. Information Systems Operations
1. Common Technology Components
2. IT Asset Management
3. Job Scheduling and Production Process Automation
4. System Interfaces
5. End-User Computing
6. Data Governance
7. Systems Performance Management
8. Problem and Incident Management
9. Change, Configuration, Release, and Patch Management
10. IT Service Level Management
11. Database Management
B. Business Resilience
1. Business Impact Analysis (BIA)
2. System Resiliency
3. Data Backup, Storage, and Restoration
4. Business Continuity Plan (BCP)
5. Disaster Recovery Plans (DRP)

Domain 5—Protection of Information Assets

A. Information Asset Security and Control
1. Information Asset Security Frameworks, Standards, and Guidelines
2. Privacy Principles
3. Physical Access and Environmental Controls
4. Identity and Access Management
5. Network and End-Point Security
6. Data Classification
7. Data Encryption and Encryption-Related Techniques
8. Public Key Infrastructure (PKI)
9. Web-Based Communication Techniques
10. Virtualized Environments
11. Mobile, Wireless, and Internet-of-Things (IoT) Devices
B. Security Event Management
1. Security Awareness Training and Programs
2. Information System Attack Methods and Techniques
3. Security Testing Tools and Techniques
4. Security Monitoring Tools and Techniques
5. Incident Response Management
6. Evidence Collection and Forensics