تقویم آموزشی

BATIS Academy Training Calendar

Batis-Calenderدانلود تقویم آموزشی فصل تابستان 1400 آکادمی باتیس

دوره های آموزشی آنلاین در حال ثبت نام

NO

عنوان دوره آموزشی

مدت دوره آنلاین

زمان برگزاری

تاریخ شروع

شهریه (ریال)

1

تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

مبتنی بر ISO/IEC 27001:2013

21 ساعت

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 16:30 الی 19:30

4 مرداد

(7 جلسه)

13.000.000

21 ساعت

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 16:30 الی 19:30

6 شهریور

(7 جلسه)

13.000.000

2

ممیزی داخلی و سرممیزی

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

مبتنی بر ISO/IEC 27001:2013

12 ساعت

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 16:30 الی 19:30

22 مرداد

(4 جلسه)

8.000.000

12 ساعت

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 16:30 الی 19:30

22 شهریور

(4 جلسه)

8.000.000

3

پکیج جامع ISMS

 (تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد+ ممیزی داخلی و سرممیزی)

شامل دوره های ردیف 1 و 2

33 ساعت

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 16:30 الی 19:30

4 مرداد

(11 جلسه)

16.000.000

33 ساعت

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 16:30 الی 19:30

6 شهریور

(11 جلسه)

16.000.000

4

تشریح الزامات و ممیزی داخلی

سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (BCMS)

مبتنی بر BS 25999-2 و ISO 22301

21 ساعت

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت 10:30 الی 13:30

24 مرداد

(7 جلسه)

13.000.000

5

ITIL 4 Foundation

21 ساعت

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت  16:30 الی 19:30

10 مرداد

(7 جلسه)

13.000.000

21 ساعت

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت  16:30 الی 19:30

14 شهریور

(7 جلسه)

13.000.000

6

COBIT 2019 Foundation

18 ساعت

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت  16:30 الی 19:30

7 شهریور

(6 جلسه)

11.000.000

7

طراحی مرکز عملیات امنیت (SOC)

21 ساعت

روزهای دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 17:00 الی 20:00

4 مرداد

(7 جلسه)

15.000.000

21 ساعت

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت 17:00 الی 20:00

7 شهریور

(7 جلسه)

15.000.000

8

متخصص امنیت سیستم های اطلاعاتی (CISSP)

24 ساعت

روزهای دوشنبه و چهارشنبه

ساعت  17:00 الی 20:00

8 شهریور

(8 جلسه)

16.000.000

9

مدیریت پروژه PMBOK 6

21 ساعت

روزهای دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 17:00 الی 20:00

10 مرداد

(7 جلسه)

15.000.000

10

پکیج جامع طراحی مرکز داده

(TIA 942 + BICSI002 + CDCP)

21 ساعت

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 16:30 الی 19:30

6 شهریور

(7 جلسه)

15.000.000
 طراحی وب سایت و طراحی وبسایت توسط وانیا