تقویم آموزشی

BATIS Academy Training Calendar

Batis-Calenderدانلود تقویم آموزشی فصل بهار 1400 آکادمی باتیس

دوره های آموزشی آنلاین در حال ثبت نام

NO

عنوان دوره آموزشی

مدت دوره آنلاین

زمان برگزاری

تاریخ شروع

شهریه (ریال)

1

تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

مبتنی بر ISO/IEC 27001:2013

21 ساعت

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 16:30 الی 19:30

11 اردیبهشت (7 جلسه)

13.000.000

21 ساعت

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 16:30 الی 19:30

10 خرداد (7 جلسه)

13.000.000

2

ممیزی داخلی و سرممیزی

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

مبتنی بر ISO/IEC 27001:2013

12 ساعت

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 16:30 الی 19:30

27 اردیبهشت (4 جلسه)

8.000.000

12 ساعت

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 16:30 الی 19:30

26 خرداد (4 جلسه)

8.000.000

3

پکیج جامع ISMS

 (تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد+ ممیزی داخلی و سرممیزی)

شامل دوره های ردیف 1 و 2

33 ساعت

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 16:30 الی 19:30

11 اردیبهشت (11 جلسه)

16.000.000

33 ساعت

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 16:30 الی 19:30

10 خرداد (11 جلسه)

16.000.000

4

تشریح الزامات و ممیزی داخلی

سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (BCMS)

مبتنی بر BS 25999-2 و ISO 22301

21 ساعت

روزهای دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 10:30 الی 13:30

10 خرداد (7 جلسه)

13.000.000

5

ITIL 4 Foundation

21 ساعت

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت  16:30 الی 19:30

5 اردیبهشت (7 جلسه)

13.000.000

21 ساعت

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت  16:30 الی 19:30

4 خرداد (7 جلسه)

13.000.000

6

COBIT 2019 Foundation

18 ساعت

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت  16:30 الی 19:30

19 اردیبهشت (6 جلسه)

11.000.000

7

طراحی مرکز عملیات امنیت (SOC)

21 ساعت

روزهای دوشنبه و چهارشنبه

ساعت  16:30 الی 19:30

20 اردیبهشت (7 جلسه)

13.000.000

8

متخصص امنیت سیستم های اطلاعاتی (CISSP)

24 ساعت

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت  16:30 الی 19:30

2 خرداد (8 جلسه)

15.000.000

9

مدیریت پروژه PMBOK 6

21 ساعت

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 16:30 الی 19:30

8 خرداد (7 جلسه)

15.000.000

10

پکیج دوره های

اسکرام مستر (PSM)+ مالک محصول اسکرام  (PSPO)

12 ساعت

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت  16:30 الی 19:30

2 خرداد (4 جلسه)

10.000.000

11

پکیج جامع طراحی مرکز داده

(TIA 942 + BICSI002 + CDCP)

21 ساعت

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 16:30 الی 19:30

22 خرداد (7 جلسه)

15.000.000

طراحی وب سایت و طراحی وبسایت توسط وانیا