تقویم آموزشی

BATIS Academy Training Calendar

Batis-Calenderدانلود تقویم آموزشی نیمسال اول 98 آکادمی باتیس

گروه درسی: دوره های آموزشی امنیت اطلاعات

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور پیش ثبت نام
۱ سمینار آشنایی با 
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
و لزوم پیاده سازی آن در سازمان
۱ روز
(۸ ساعت)
این سمینار به درخواست مشتری و به صورت درون سازمانی برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۲ تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد ISMS
ISO 27001 Lead Implementing
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ * 18 – 16 29 – 27 19 – 17 9 – 7 6 – 4 پیش ثبت نام
۳ ممیزی داخلی و سرممیزی ISMS
ISO 27001 (ISMS) Internal Audit
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ +
۱۵۰ دلار ACS (اختیاری)
* 20 – 18 31 – 29 21 – 19 11 – 9 8 – 6 پیش ثبت نام
۴ دوره جامع بین المللی
پیاده سازی ارشد و سرممیزی ISMS
تحت اعتبار ACS امریکا
ISMS Lead Implementer & Lead Auditor
۵ روز
(۴۰ ساعت)
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ +
۱۵۰ دلار ACS (اختیاری)
* 20 – 16 31 – 27 21 – 17 11 – 7 8 – 4 پیش ثبت نام
۵ کارگاه عملی پیاده سازی ISMS
ISMS Implementation Workshop
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۶ دوره تشریح الزامات و پیاده سازی
سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (BCMS)
ISO 22301 Implementing
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ * * * * 25 – 23 * پیش ثبت نام
۷ طراحی مرکز عملیات امنیت (SOC)
Security Operation Center
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ * * 24 – 22
27 – 25 * * پیش ثبت نام
۸ تیم واکنش به رخدادهای امنیتی رایانه (CERT/CSIRT)
Computer Security Incident Response Team
۳ روز
(۲۴ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۹ CISSP
(Certified Information Systems Security Professional)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۱۰ SSCP
(Systems Security Certified Practitioner)
۳ روز
(۲۴ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۱۱ CISM
(Certified Information Security Manager)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۱۲ CISA
(Certified Information Systems Auditor)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ * 31 – 28 * 4 – 1 * *  پیش ثبت نام
۱۳ PCI-DSS
(Payment Card Industry Data Security)
۲ روز
(۱۶ ساعت)
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ * * 24 – 23
* * *  پیش ثبت نام
۱۴ CSCU
(Certified Security Computer User)
۲ روز
(۱۶ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور پیش ثبت نام
۱

سمینار آشنایی با سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) مبتنی بر ISO 20000

۱ روز
(۸ ساعت)
این سمینار به درخواست مشتری و به صورت درون سازمانی برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۲

دوره سرممیزی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) مبتنی بر ISO 20000

۵ روز
(۴۰ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۳ ITIL v3 Foundation + ISO 20000 Principles ۳ روز
(۲۴ ساعت)
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ * 26 – 24
* 28 – 26
16 – 14
* پیش ثبت نام
۴ COBIT v5 Foundation ۲ روز
(۱۶ ساعت)
۹٫۰۰۰٫۰۰۰ * * * 16 – 15 27 – 26
*  پیش ثبت نام
۵ مدیریت ریسک مبتنی بر ISO 31000 ۲ روز
(۱۶ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی مرکز داده

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد مهر پیش ثبت نام
۱ طراحی حرفه ای زیرساخت مرکز داده 
TIA 942 + BICSI002 + CDCP
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ * * * * 4 – 2 3 الی 5 مهر پیش ثبت نام
۲ متخصص مرکز داده (CDCS)
Certified Data center Specialist
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ * * * * 25 – 23 * پیش ثبت نام
۳ هوشمندسازی مراکز داده مبتنی بر BMS ۳ روز
(۲۴ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۴ امنیت در مجازی‌سازی و سیستم‌های رایانش ابری
Virtualization & Cloud Computing Essentials
۳ روز
(۲۴ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی مدیریت پروژه

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور پیش ثبت نام
۱ کارگاه کاربردی آموزش نرم افزار MSP
(Microsoft Project)
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ * * * 31 – 29 * * پیش ثبت نام
۲ مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK ۵ روز
(۴۰ ساعت)
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ * * * 5 – 1 * *  پیش ثبت نام
۳ مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات مبتنی بر چارچوب پرینس (Prince 2 Foundation) ۳ روز
(۲۴ ساعت)
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ * * * 25 – 23 * * پیش ثبت نام
۴ کارگاه اسکرام مستر حرفه ای (PSM)
Professional Scrum Master
۱ روز
(۸ ساعت)
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ *  9 27
17 28 پیش ثبت نام
۵ کارگاه مالک محصول اسکرام (PSPO)
Professional Scrum Product Owner
۱ روز
(۸ ساعت)
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ * 10 28
18 29 پیش ثبت نام
۶ پکیج جامع اسکرام مستر حرفه ای و مالک محصول اسکرام
(شامل دو دوره PSM & PSPO با 20% تخفیف)
۲ روز
(۱۶ ساعت)
۸٫۸۰۰٫۰۰۰ * 10 – 9 28 – 27
18 – 17 29 – 28
پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور پیش ثبت نام
۱ شبکه سازی حرفه ای و پولساز در کسب و کار ۱ روز
(۸ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۲ آموزش حرفه ای فروش برای فروشندگان تازه کار ۱ روز
(۸ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۳ کارگاه آموزشی اصول راه اندازی باشگاه مشتریان
(Customer Club)
۲ روز
(۱۶ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۴ مدیریت تجربه مشتری (CEM)
Customer Experience Management
۲ روز
(۱۶ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۵ مذاکره تلفنی حرفه ای در مراکز تماس
(Call Center)
۲ روز
(۱۶ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی مهارت های فردی

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور پیش ثبت نام
۱ مدیریت دانش شخصی (PKM)
Personal Knowledge Management
۱ روز
(۸ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۲  برنامه ریزی توسعه فردی (IDP)
Individual Development Plan
۱ روز
(۸ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۳  هوش هیجانی (EQ)
Emotional Intelligence
۱ روز
(۸ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۴  توانمندسازی شخصی
Personal empowerment
۱ روز
(۸ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی امنیت شبکه

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور پیش ثبت نام
۱ Security+ ۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۲ CEH v9 + Kali Linux
(Certified Ethical Hacker)
۵ روز
(۴۰ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۳ CHFI
(Computer Hacking Forensic Investigator)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۴ PWK
(Penetration Testing With Kali)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۵ ECSA v9
(EC-Council Certified Security Analyst)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام

طراحی وب سایت و طراحی وبسایت توسط وانیا